Pedagog GIM

Szczegółowy plan pracy Doroty Olbrich w I semestrze roku szkolnego 2018/2019 od września 2018

PONIEDZIAŁEK

9.45-15.15

WTOREK

10.45-15.15

ŚRODA

8.00-15.15

CZWARTEK

10.00-15.15

PIĄTEK

10.00-14.30

Rodzice mają możliwość kontaktu z pedagogiem w czasie comiesięcznych zebrań i konsultacji, telefonicznie oraz poprzez dziennik elektroniczny Vulcan.


Plan pracy pedagoga szkolnego mgr Doroty Olbrich na rok szkolny 2018/2019

Plan powstał w oparciu o:

 1. Rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjne i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016r., przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe
 3. Ustawy z 14 lutego 2017r w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla Szkoły Podstawowej
 4. Szkolny Program Profilaktyczno – Wychowawczy

Zadania

Prowadzenie badań, działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

 1. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami przy realizacji działań w zakresie potrzeb socjalnych, dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
 2. Pomoc rodzicom i ew. nauczycielom w interpretacji treści opinii i orzeczeń psychologiczno pedagogicznych dzieci; motywowanie rodziców do korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy psychopedagogicznej w szkole.
 3. Współpraca z wychowawcami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Motywowanie i wspieranie uczniów w osiąganiu jak najwyższych wyników edukacyjnych.
 5. Prowadzenie zajęć na temat: stresu egzaminacyjnego, efektywnego uczenia się, właściwych relacji międzyludzkich, empatii, stereotypów, dobrych wyborów.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

 1. Prowadzenie obserwacji uczniów, rozmów, wywiadów, szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych, relacji pokoleniowych, związanych z sytuacją bytową ucznia, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.
 2. Wspieranie wychowawców w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji wychowawczych.
 3. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców: udzielanie porad, konsultacji ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym. Zajęcia tematyczne dla rodziców, ulotki, artykuły dla rodziców, uczniów, nauczycieli, zamieszczanie na tablicy szkolnej pedagoga, na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym.

 Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

 1. Konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dla ucznia w oparciu o diagnozę i wskazania poradni
 2. Współpraca z wychowawcami i nauczycielami w określaniu form pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Rozmowy motywujące uczniów do przezwyciężania trudności edukacyjnych, wychowawczych.
 4. Realizacja zajęć rozwijających zdolności społeczne uczniów – realizacja zajęć psychoedukacyjnych.
 5. Prowadzenie terapii dysleksji; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
 6. W miesiącu marcu przeprowadzenie analizy udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 1. Organizacja zadań zawartych w programie profilaktyczno – wychowawczym.
 2. Realizacja zajęć o tematyce profilaktyki uzależnień.
 3. Koordynacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień.
 4. Organizacja spotkań profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistów.
 5. Prezentacja informacji o zagrożeniach związanych ze środkami psychoaktywnym na gazetkach ściennych oraz na stronie internetowej szkoły, organizowanie konkursów.
 6. Przeprowadzenie badań nt. szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa w Internecie

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i poza szkolnym ucznia.

 1. Realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych w klasach VII „System wartości w życiu człowieka”.
 2. Realizacja zajęć wychowawczych z zakresu zachowań agresywnych, przemocy, konfliktów.
 3. Organizacja zajęć dla uczniów klas siódmych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu.
 4. Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów. W razie potrzeby, w przypadku zaniedbań, interweniowanie u rodziców bądź instytucji ( sąd, policja, kurator, asystent rodziny ) .
 5. Monitorowanie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, analiza zachowania i postępów dydaktycznych ucznia.
 6. Współpraca z instytucjami wspomagającymi proces wychowania (PPP, Sąd Rodzinny – Wydział ds. Nieletnich, kuratorzy, Policja, PCPR, GOPS).

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Inicjowanie i prowadzenie rozmów, spotkań z uczniami i rodzicami, których dzieci znalazły się w trudnej sytuacji wychowawczej, dydaktycznej.
 2. Doradzanie nauczycielom w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo.
 3. Zawieranie kontraktów z uczniami lub rodzicami.
 4. Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi proces wychowawczy.
 5. Wdrażanie uczniów do przestrzegania norm i zasad życia społecznego (szkolnego).

Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

 1. Współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie rozpoznawania wspierania i rozwijania indywidualnych możliwości i zainteresowań uczniów.
 2. Konsultacje z wychowawcami w zakresie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, wyrównawczych.
 3. Motywowanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań działających na terenie szkoły.

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 1. Koordynowanie zadań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego: pomoc uczniom w planowaniu drogi edukacyjno-zawodowej, przeprowadzenie zajęć z uczniami klas II,III, na temat świadomego planowania swojej kariery zawodowej, organizacja warsztatów dla rodziców i uczniów klas III.
 2. Konsultacje i stała współpraca z wychowawcami i dyrektorem szkoły w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze SPE.
 3. Udział w pracach zespołu nauczycieli wychowawców, jako przewodnicząca zespołu, zespołach specjalistów ds. uczniów oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Gimnazjalisto! Co po Gimnazjum…?

Kończąc naukę w gimnazjum musisz dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Wybierać możesz spośród trzech typów szkół: liceum ogólnokształcące, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa.gimcodalej

Czytaj dalej: Gimnazjalisto co dalej