Pedagog I-III

ped1„Twoje dzieci staną się tym, kim ty jesteś, a więc bądź tym, kim chcesz, by one były”
(Dawid Bly)

W każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkam się z Państwem w dogodnym terminie – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 32 4198013 wew. 25

Pedagog:

Mariola Rowińska

 

Zwróć się do pedagoga, gdy:

 

  1. Masz problemy z nauką.

  2. Nie radzisz sobie w kontaktach rówieśniczych.

  3. Jesteś ofiarą agresji słownej, fizycznej.

  4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

  5. Chciałbyś z kimś porozmawiać.

  6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

  7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Na czym polega praca pedagoga?

 

Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.
Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.

 

Obecnie najważniejszym dokumentem mówiącym o pracy pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem do zadań pedagoga w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
W naszej szkole organizowane są zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, prowadzone przez nauczycieli terapii pedagogicznej:, Ewę Fedczyszyn, Bożenę Łącką, Darię Machnik, Mariolę Rowińską; oligofrenopedagoga: Annę Bugałę
Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne uczniowie są kwalifikowani na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, przez nauczycieli lub na prośbę rodziców.
Reedukacja prowadzona jest dla uczniów z dysleksją (problemy z czytaniem), dysgrafią (problemy z pisaniem) , dysortografią (problemy ze stosowaniem zasad ortograficznych w) i dyskalkulią (problemy z nauką matematyki).
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są indywidualnie lub w małych grupach i obejmują:
• ćwiczenia rozwijające ogólną sprawność motoryczną i manualną
• ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
• ćwiczenia orientacji przestrzennej,
• ćwiczenia usprawniające i doskonalące umiejętności czytania, pisania , liczenia
• ćwiczenia rozwijające pamięć, logiczne myślenie i koncentrację uwagi,
W razie potrzeby uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia z terapii psychologiczno – pedagogicznej .
Terapia łączy:
postępowanie przyczynowe (wyrównywanie niedoborów rozwojowych, korekta zaburzeń, pobudzanie rozwoju),
postępowanie objawowe (likwidowanie luk i zaległości programowych),
postępowanie psychoterapeutyczne (rozładowanie, wyciszanie negatywnych reakcji dziecka, wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań, odzyskanie wiary we własne siły).

PLAN PRACY opracowany jest zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku.