Rada rodziców

Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Tomasz Stiebler
Zastępca: Dorota Tatara
Sekretarz: Michalina Pytel

Rada Rodziców ustaliła składki na nowy rok szkolny 2020/2021

 • 1 dziecko -30,00 zł.
 • 2 dziecko -20,00 zł.
 • 3 dziecko- 10,00 zł.
 • 4 dziecko i kolejne 0 zł.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły a w tym: zapewnianie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły przez:
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
  • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
  • znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i kształcenia swoich dzieci,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły i jej organów,
 2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
 3. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły,
 4. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy,
 5. udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
 6. współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 7. udzielanie pomocy innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
 8. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
 9. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
 10. tworzenie klimatu twórczej współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze szkołą,
 11. opiniowanie wszelkich spraw i dokumentów, wskazanych w innych przepisach.

Konto bankowe Rady Rodziców:

Nr konta: 82 8475 1045 2005 0003 2290 0001


Uchwały Rady Rodziców