Język niemiecki / j. mniejszości narodowej niemiecki

KLASY  IV – VI

Formy kontroli w odniesieniu do podstawowych  sprawności komunikacyjnych

 1. Mówienie:
 • wypowiedź na wskazany temat, opis, relacja
 • tworzenie i odgrywanie dialogów
 • odpowiedź na pytania
 • opowiadanie
 • modyfikacja usłyszanego lub przeczytanego tekstu, przejęcie roli głównego bohatera
 • recytacja wierszy
 • śpiewanie piosenek
 1. Pisanie:
 • sprawdzianów z wyznaczonej partii materiału
 • kartkówek, które obejmować będą wiadomości z 1-3 ostatnich lekcji
 • zadań pisemnych
 1. Słuchanie:
 • identyfikacja rodzaju tekstu, ilości rozmówców, itp.
 • przyporządkowywanie informacji osobom
 • ustalanie kolejności zdarzeń
 • wypełnianie tabel usłyszanymi informacjami
 • stwierdzanie poprawności odpowiedzi
 • wybór poprawnej odpowiedzi
 • stwierdzanie różnic w podobnych treściowo tekstach
 1. Czytanie:
 • głośne czytanie tekstu przygotowanego i nieprzygotowanego
 • rozumienie tekstu czytanego:

a) wyszukanie głównej myśli
b) odróżnienie w tekście argumentów za i przeciw
c) identyfikowanie na podstawie tekstu prawdziwości lub fałszu podanych stwierdzeń
d) ustalenie kolejności nieuporządkowanych fragmentów tekstu
e) przyporządkowanie ilustracji do kolejności zdarzeń opisanych w tekście
f) wyszukanie w różnych tekstach podanych w instrukcji informacji

Ponadto ważna jest aktywność ucznia, na którą składają się m.in:

zaangażowanie na zajęciach – praca indywidualna, w parze, w grupie, wyrażanie opinii, udzielanie licznych dobrych odpowiedzi.

 

Kryteria oceniania z języka niemieckiego

Uczeń uzyskuje ocenę celującą, gdy:

opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę bardzo dobrą i celującą; pisze bezbłędnie uczestniczy w różnorodnych konkursach przedmiotowych, gdzie może wykazać się swoją wiedzą pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na oceny celujące lub bardzo dobre swobodnie czyta i tłumaczy różne teksty w języku niemieckim dotyczące przerabianych bloków tematycznych. zna całe słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych rozumie wszystkie polecenia i komunikaty wykonuje zadania dodatkowe proponowane przez nauczyciela i otrzymuje z nich oceny celujące i bardzo dobre; wykazuje aktywność na każdych zajęciach z przedmiotu zawsze odrabia prace domowe i zawsze jest przygotowany do lekcji wykazuje bardzo duże zainteresowanie przedmiotem.

Uczeń uzyskuje ocenę bardzo dobrą, gdy:

bardzo dobrze opanował materiał zawarty w podstawie programowej pisze bezbłędnie lub popełnia błędy sporadycznie rozumie wydawane przez nauczyciela polecenia i komunikaty swobodnie czyta różne teksty w języku niemieckim i tłumaczy je; pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę bardzo dobrą; wykazuje aktywność na każdych zajęciach z języka niemieckiego zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi swobodnie posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych zawsze ma zadanie domowe i jest do lekcji przygotowany.

Uczeń uzyskuje ocenę dobrą, gdy:

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej. Dość swobodnie czyta proste teksty w języku niemieckim i tłumaczy je przy pomocy nauczyciela; pisane kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dobrą jest aktywny na większości zajęć z przedmiotu; w wymowie popełnia błędy, które potrafi skorygować przy pomocy nauczyciela. Zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie i potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych popełniając nieliczne błędne;  trudniejsze zadania w zeszycie ćwiczeń rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zdarza mu się nie odrobić zadania domowego oraz być nieaktywnym na lekcji.

Uczeń uzyskuje ocenę dostateczną, gdy:

opanował materiał zawarty w podstawie programowej na ocenę w stopniu dostatecznym; ma braki w słownictwie i tylko przy znacznej pomocy nauczyciela potrafi czytać i tłumaczyć proste teksty oraz popełnia ciągle te same błędy gramatyczne. Potrafi odczytać tekst w taki sposób, że jest on zrozumiały dla słuchającego, mimo popełnionych przez czytającego błędów; pisane kartkówki, sprawdziany i testy zalicza przeważnie na ocenę dostateczną. Nie jest aktywny na zajęciach z przedmiotu. Popełnia znaczące błędy w mówieniu;  tylko z pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia; słabo zna słownictwo i gramatykę przerabianą w danej klasie, lecz przy pomocy potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą w różnorodnych sytuacjach językowych często nie odrabia zadań domowych.

Uczeń uzyskuje ocenę dopuszczającą, gdy:

w minimalnym stopniu opanował materiał zawarty w podstawie programowej wykazuje znaczne braki w słownictwie (opanował tylko podstawowe słówka / zwroty z przerabianych bloków tematycznych); odczytuje teksty popełniając bardzo liczne błędy przejawia sporadyczną aktywność na zajęciach z języka niemieckiego; kartkówki i sprawdziany zalicza przeważnie na ocenę dopuszczającą i niedostateczną ma problemy z mówieniem i pisaniem popełniając liczne błędy ćwiczenia gramatyczne rozwiązuje jedynie tylko z pomocą nauczyciela najczęściej nie rozumie słuchanego tekstu oraz poleceń nauczyciela posiada w miarę uzupełniony zeszyt często zapomina podręcznika, ćwiczeń oraz zeszytu nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

Uczeń uzyskuje ocenę niedostateczną, gdy mimo pomocy za strony nauczyciela:

nie opanował minimum treści zawartych w podstawie programowej; nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu dopuszczającym zrozumienie tekstu; w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnione błędy uniemożliwiają zrozumienie tekstu; nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o podstawowym stopniu trudności; nie jest w stanie poprowadzić najprostszej rozmowy, zasób słownictwa wyklucza nawiązanie z nim komunikacji; nie chodzi na zajęcia (bardzo niska frekwencja); jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć i nieaktywny na lekcjach nie wykazuje zainteresowania przedmiotem w najmniejszym stopniu oraz chęci współpracy z nauczycielem; ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

Drugi język obcy nowożytny na poziomie II.2. (A1)

JĘZYK NIEMIECKI

Klasy VII / VIII

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 356, str. 76)

 1. Znajomość środków językowych

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 1. Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

 

WSKAŹNIKI OCENIANIA

Stopień

w skali

od 1 do 6

Wyrażenia opisujące stan wiedzy,

umiejętności, postaw oraz zachowania ucznia

Wynik

wyrażony

w %

celujący

 

wybitny, wykraczający wiedzą i umiejętnościami poza przerobiony materiał nauczania, w zakresie materiału nauczania praktycznie nie popełnia błędów; bardzo sprawnie/płynnie wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, wyjątkowo staranny, systematyczny, pilny, uczynny, pomocny, wrażliwy, o wysokiej kulturze osobistej, otwarty, tolerancyjny, akceptujący, wyrozumiały, bezkonfliktowy, nie stwarza problemów wychowawczych, potrafiący rozwiązywać problemy, wykazujący się szczególnie wysoką aktywnością i kreatywnością na forum klasy, charyzmatyczny, posiada duże zdolności planistyczne i organizatorskie, odpowiedzialny, podejmuje liczne inicjatywy, z sukcesami uczestniczy w pozaszkolnych formach aktywności edukacyjno-kulturalnych, charakteryzuje się wysoką autonomią w uczeniu się, posiada szczególne zdolności językowe itp.;  

96–100

bardzo

dobry

bardzo dobrze opanował materiał nauczania, bardzo rzadko popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, z powodzeniem wykorzystuje nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, staranny, systematyczny, pilny, uczynny, pomocny, wrażliwy, aktywny, najczęściej samodzielny, kreatywny, niekiedy jest inicjatorem działań, czasami uczestniczy w pozaszkolnych formach aktywności edukacyjno-kulturalnych, w grupie często dominuje, odpowiedzialny, bezkonfliktowy, nie stwarza problemów wychowawczych, otwarty i tolerancyjny, podejmuje próby rozwiązywania problemów itp.;  

85–95

dobry w stopniu dobrym opanował materiał nauczania, zdarza mu się popełniać błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, stara się wykorzystywać nabyte kompetencje komunikacyjne w praktyce, choć nie zawsze mu się to udaje, dość staranny, systematyczny, pilny, czasami uczynny, wykazuje się aktywnością, jednak rzadziej z własnej inicjatywy, w miarę samodzielny, choć wymagający kontroli, w zakresie samodzielnego uczenia się stosuje jedynie podstawowe strategie, raczej współodpowiedzialny niż odpowiedzialny, nie stwarza większych problemów wychowawczych, zazwyczaj otwarty i tolerancyjny itp.  

70–84

dostateczny materiał nauczania opanował w stopniu dostatecznym, często popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, raczej unika komunikacji w języku niemieckim, ogranicza się do udzielania się na lekcji w ramach poleceń i instrukcji nauczyciela, często niestaranny, mało systematyczny, raczej bierny, mało samodzielny i wymagający pomocy ze strony innych, wymagający częstej kontroli, zauważalne braki w zakresie samodzielnego uczenia się, niezbyt chętny do współpracy, niewykazujący inicjatywy, zdarza się, że stwarza problemy wychowawcze, itp.;  

52–69

dopuszczający w bardzo niewielkim stopniu opanował materiał nauczania, najczęściej popełnia błędy w zakresie przerobionego materiału nauczania, unika komunikacji w języku niemieckim, niestaranny, niechętny, unikający, wykazuje się zupełnym brakiem systematyczności, bierny, w pracy na lekcji uzależniony od pomocy innych, wymagający częstej kontroli, nie

potrafi uczyć się samodzielnie, często stwarza problemy wychowawcze itp.;

 

36–51

niedostateczny nie opanował materiału nauczania, unika komunikacji w języku niemieckim, niechlujny, niechętny, a nawet wrogo nastawiony, unikający jakiejkolwiek

aktywności, całkowicie bierny, w pracy na lekcji uzależniony od pomocy innych, wymagający stałej kontroli, nie potrafi uczyć się samodzielnie, nie chce uczyć się w grupie, nie wnosi nic wartościowego do wspólnej pracy, dezorganizuje i zaburza porządek w klasie, zazwyczaj stwarza duże problemy wychowawcze itp.;

 

0–35