Procedura postępowania w przypadku wystąpienia I, II, III poziomu ostrzegania dotyczącego jakości powietrza

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia I, II, III poziomu ostrzegania dotyczącego jakości powietrza

 1. Sprawdź stan jakości powietrza w województwie Śląskim i w Pietrowicach Wielkich wg WIOŚ Aby sprawdzić stan jakości powietrza kliknij w poniższe linki:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PIETROWICACH WIELKICH

PROCEDURA Nr 1

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA I, II LUB III POZIOMU OSTRZEGANIA DOTYCZĄCEGO JAKOŚCI POWIETRZA

 1. PRZEDMIOT

Procedura stanowi szczegółowy opis postępowania Dyrekcji oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu jednego z trzech poziomów ostrzegania ludności o przekroczeniu norm powietrza wprowadzonych Planem Działań Krótkoterminowych Województwa Śląskiego.

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Zakres obowiązywania wynika z:

 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 poz. 519 z póź. zm.).
 • Planu Działań Krótkoterminowych przyjętym przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku jako część Programu ochrony powietrza (Uchwała nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WS dnia 28 grudnia 2017 roku)

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich oraz obejmuje wszystkich pracowników szkoły.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Wszyscy pracownicy szkoły:

 1. zobowiązani są do przestrzegania postanowień procedury oraz przynależnych dokumentów,
 2. odpowiadają za wykonanie czynności określonych w procedurze w przypisanym im zakresie.

3.2 Dyrektor Szkoły odpowiada za:

 1. opracowanie i wdrożenie niniejszej procedury.
 2. przeglądy i aktualizację procedury oraz koordynacje działań wynikających z niniejszej procedury.
 3. dokumentowanie podejmowanych działań.

4. DEFINICJE

4.1 Instytucje monitorujące — to podmioty, które mogą być źródłem informacji lub prognoz o zaistniałym lub zbliżającym się zagrożeniu dla ludności, porządku publicznego lub środowiska oraz te, które poprzez swoje działania mogą mieć wpływ na otoczenie, stając się źródłem wymienionych zagrożeń.

4.2 Zagrożenie — to następstwo prognozowanego zdarzenia, wywołującego ryzyko utraty życia i zdrowia ludzi, powstania strat w gospodarce lub środowisku o pochodzeniu naturalnym, związanym z działalnością człowieka lub podjętymi przez niego decyzjami.

4.3 Poziom | warunkiem ogłoszenia jest uzyskanie z WIOŚ informacji o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego określonego zanieczyszczenia:

 • przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego 40 ug/m3 dla pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy,
 • przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej(50 ug/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM 10 z ostatnich 12 miesięcy lub w danym roku,
 • ryzyka przekroczenia poziomu docelowego 1ng/m3 dla benzo(a)pirenu z ostatnich 12 miesięcy,
 • przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 25 ug/m3 dla pyłu PM 2,5 z ostatnich 12 miesiące,
 • przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 18 godzin ze stężeniem powyżej 200 ug/m3 dla dwutlenku azotu z 12 miesięcy,
 • przekroczenie poziomu dopuszczalnego wynoszącego 125 ug/m3 przez ponad 3 dni w roku dwutlenku siarki.

4.4 Poziom II warunkiem ogłoszenia jest uzyskanie informacji z WIOŚ o wystąpieniu przekroczenia poziomu wynoszącego 150 ug/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach ostatniej doby. Prognoza jakości powietrza wskazuje poziom dostateczny jakości powietrza- kolor pomarańczowy.

4.5 Poziom III warunkiem ogłoszenia jest uzyskanie informacji z WIOŚ o wystąpieniu:

 • ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego PM10 wynosi 200ug/m3 w pomiarach z ostatniej doby,
 • przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego 300 ug/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach ostatniej doby,
 • przekroczenia poziomu alarmowego 240 ug/m3 dla ozonu przez kolejne 3 godziny,
 • przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki wynoszącego 500 ug/m3 przez kolejne 2 godziny,
 • przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu wynoszącego 40 ug/m3 przez kolejne 2 godziny.

5. OPIS POSTĘPOWANIA

5.1 Poziom I Poziom pierwszy (informacyjny, edukacyjny, ostrzegawczy) obowiązuje do końca danego roku w związku z powyższym umieszczony jest na tablicy ogłoszeń do końca roku kalendarzowego.

Po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu I poziomu osoba wyznaczona w szkole niezwłocznie zamieszcza na tablicy ogłoszeń otrzymany komunikat o wprowadzeniu I poziomu ostrzegania (komunikat taki można zamieścić również na stronie internetowej szkoły, przekazać drogą email dla podległych pracowników szkoły itp.)

Komunikat WIOŚ zawiera (zgodnie z otrzymaną informacją): – rodzaj i stopień poziomu ostrzegania,

 • obszar objęty ogłoszeniem,
 • przyczynę wystąpienia przekroczenia,
 • informację o działaniach do podjęcia.

5.2 Poziom II

Poziom II (ostrzegawczy, informacyjny, operacyjny) ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu przez WIOŚ informacji o przekroczeniu poziomu wynoszącego 150 ug/m3 dla pyłu PM10 w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin, jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy jakości powietrza. W każdym przypadku istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania poziomu II. Poziom II przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu II poziomu Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona poleca:

 1. zamieścić treść otrzymanego komunikatu na tablicy ogłoszeń
 2. przesłać treść komunikatu pocztą elektroniczną do nauczycieli, pracowników szkoły
 3. realizację przedsięwzięć zawartych w przesłanym komunikacie o wprowadzeniu II poziomu.

Komunikat WIOŚ zawiera (zgodnie z otrzymaną informacją):

 • rodzaj poziomu ostrzegania,
 • obszar objęty przekroczeniem,
 • możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno — Epidemiologicznego,
 • informacje o działaniach krótkoterminowych koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych, głównie działaniach informacyjnych,
 • wskazanie grup ludności wrażliwych na wysokie stężenie zanieczyszczeń w powietrzu oraz środki ostrożności, które powinny być przez te grupy podjęte.

5.3 Poziom III

Poziom III (alarm smogowy, operacyjny, ostrzegawczy, informacyjny, nakazowo/zakazowy) ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu przez WIOŚ informacji o przekroczeniu poziomu alarmowego w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin, jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy jakości powietrza. W każdym przypadku istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania Poziomu III. Poziom III przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu III poziomu Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona poleca:

 • zamieścić treść otrzymanego komunikatu na tablicy ogłoszeń;
 • przesłać treść komunikatu pocztą elektroniczną lub za pomocą dziennika elektronicznego do nauczycieli, pracowników szkoły;
 • realizację przedsięwzięć zawartych w przesłanym komunikacie o wprowadzeniu II poziomu alarmowania.

Wszystkie komunikaty o wprowadzeniu I, II, III poziomu ostrzegania po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy wpiąć do odpowiedniego segregatora z adnotacją o podjętych w placówce działaniach.

6 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 1. załącznik nr 1 — wykaz tablic ogłoszeń na których zamieszczane są komunikaty oraz stanowisk pracy w szkole, które należy poinformować o wprowadzeniu I, Il lub III poziomu ostrzegania:
 • tablica na parterze Szkoły