Muzyka

Kryteria i zakres oceniania na lekcjach muzyki

 

Wymagania na lekcjach muzyki

Głównym kryterium oceniania na muzyce jest aktywność muzyczna ucznia; przygotowanie
do lekcji, chęć brania udziału w lekcji, muzykowanie czyli śpiewanie, granie na
instrumentach, odtwarzanie i tworzenie rytmów. Oceniane są postępy, zaangażowanie oraz
włożona praca.
Ocenie będą podlegać:
1) umiejętności w zakresie:
 śpiewania, grania na instrumentach – flecie, tworzenia muzyki, ruchu przy muzyce,
formułowania wypowiedzi o muzyce, np. na temat wysłuchanych utworów;
2) wiedza muzyczna dotycząca:
 zagadnień teoretycznych (znajomość podstawowych terminów muzycznych i
umiejętne ich stosowanie w wypowiedziach o muzyce), biografii i twórczości
kompozytorów, aparatu wykonawczego muzyki wokalnej i instrumentalnej (soliści,
zespoły, chóry, orkiestry), zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury muzycznej;
3) postępy, zaangażowanie w działania muzyczne, w tym:
 aktywność na lekcjach wynikająca z zainteresowania przedmiotem, umiejętność
pracy w grupie (współpraca i wzajemna pomoc), prezentacja dokonań, kreatywność.
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
 zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;
 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i
projekty;  potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na
flecie /dzwonkach lub innym instrumencie;
 umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych
źródeł; opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych
przedmiotów;
 potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;
 zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;
 dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami muzycznymi.
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
 opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym
programie nauczania;
 korzysta z różnych źródeł informacji;
 na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;
 potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie/dzwonkach;
 umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;
 odrabia prace domowe;

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
 opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie
nauczania;
 korzysta z różnych źródeł informacji;
 potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach;
 śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem;
 na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;
 odrabia prace domowe.
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
 opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w
realizowanym programie nauczania;
 wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;
 potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub
dzwonkach;
 śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;
 z reguły odrabia prace domowe.
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
 w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym
programie nauczania;
 wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;
 potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w
podręczniku;
 śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;
 odrabia proste prace domowe
Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:
 nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie
nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);
 nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;
 nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;
 odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;
 jest pasywny, nie uważa na lekcjach;
 nie odrabia prac domowych;

 nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić ocen