Gramy w ręczną

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie „GRAMY W RĘCZNĄ”, który kierowany jest do zorganizowanych grup dzieci z klas I – III szkoły podstawowej (7 – 10 lat), i ma na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów w oparciu o systematyczne, zaplanowane i przemyślane działania nauczyciela/trenera. Treści programowe mogą być realizowane zarówno w formie zajęć pozalekcyjnych, jak i w ramach zajęć lekcyjnych wychowania fizycznego w szkole. Zaleca się, aby prowadzący zajęcia posiadali uprawnienia trenera lub instruktora ze specjalnością piłki ręcznej.

Program stanowi propozycję rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną oraz współpracę z innymi nauczycielami i szkołami. Proponujemy, aby współpraca ta polegała na systematycznym organizowaniu (np. raz na 2 miesiące) wspólnych zajęć dla uczniów z co najmniej 2 szkół, podczas których dzieci będą mogły rywalizować, a nauczyciele organizować atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem przyborów typowych i nietypowych .

Taka forma organizacji ma wiele zalet:

  • wpływa na lepsze uspołecznienie dziecka
  • motywuje do działania i współdziałania
  • ułatwia nawiązywanie kontaktów i przyjaźni
  • uwrażliwia na potrzeby i możliwości innych
  • stwarza okazję do pomocy, porównań, samooceny
  • stymuluje do sportowej rywalizacji i zachowań fair play.

Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności – na piłkę ręczną. Oczekiwanym efektem w skali kraju, chociaż odroczonym w czasie, jest wzrost liczby dzieci objętych szkoleniem sportowym na kolejnych etapach wiekowych.

Program szkolenia