PROJEKTY EDUKACYJNE

„Szkoła skrojona na miarę – Programy rozwojowe dla szkół
w Gminie Pietrowice Wielkie”

baner1

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Projektodawca – FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚĆ
Partner projektu – Gmina Pietrowice Wielkie
Okres realizacji projektu: 01.07.2014 – 30.06.2015

CEL GŁÓWNYPROJEKTU:

Podniesienie jakości kształcenia w 5 szkołach gminy wiejskiej Pietrowice Wielkie oraz wiedzy 316 uczniów, poprzez realizację programów rozwojowych.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE:

W ramach projektu do poszczególnych szkół zostaną wdrożone programy rozwojowe, w ramach których realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

  • zajęcia dodatkowe, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne,
  • przeprowadzenie indywidualnej diagnozy możliwości intelektualnych, emocjonalnych, kreatywności i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • indywidualne poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum,
  • wycieczki edukacyjne.

Realizacja projektu


„Smak życia” czyli debata o dopalaczach

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Śląski Kurator Oświaty proponują kompleksowe działania profilaktyczne poprzez wprowadzenie w całym województwie programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół gimnazjalnych pn. „Smak życia czyli debata
o dopalaczach
”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka.

smakZycia