Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich

 

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich.

 • Data publikacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wyłączenia

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich – Jacek Pierzchała.
 • E-mail: zespolpietr@gmail.com
 • Telefon: 324198013

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich
 • Adres: ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie
 • E-mail: zespolpietr@gmail.com
 • Telefon: 324198013

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28 , 47-480 Pietrowice Wielkie.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Konopnickiej oraz boczne od strony boiska.

Przy wejściu głównym do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika do pomocy osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W Szkole nie ma pracowników porozumiewających się językiem migowym. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się szczególności poprzez:

 1. Korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: zespolpietr@gmail.com,
 2. Kontakt telefoniczny na numer 32 419 80 13,
 3. Korespondencję pisemną na adres: Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie.