Polityka prywatności

ADO

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W PIETROWICACH WIELKICH

UL. KONOPNICKIEJ 28, 47-480 PIETROWICE WIELKIE

IOD

Sławomir Biliński

tel.: 668 620 696

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW, RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
w PIETROWICACH WIELKICH

 1. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28, tel. 32 4198013, e-mail: zespolpietr@gmail.com – reprezentowanym przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich jest Sławomir Biliński, tel. 668 620 696.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody rodzica/opiekuna prawnego w zakresie określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora przedmiotowej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), potocznie zwanego RODO, jest:
 • 6 ust.1 lit. A RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Zgoda na przetwarzanie danych będzie podstawą przetwarzania w przypadku, kiedy rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie w zakresie upublicznienia wizerunku ucznia (w celach promocyjnych Administratora np. na stronie internetowej Administratora);
 • 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) –w przypadku, kiedy dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych oraz statutowych ciążących na Administratorze, na podstawie przepisów prawa wiążących Administratora (na gruncie prawa krajowego między innymi: ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty; ustawa z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);
 • 9 ust.2 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody) –w przypadku przetwarzania danych szczególnej kategorii bądź w przypadku konieczności ratowania zdrowia/życia dziecka. W zakresie szczególnej kategorii danych podstawą prawną przetwarzania danych może być również art. 9 ust. 2 lit. A RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach),z zastrzeżeniem, iż wystarczy spełnienie jednej z powyższych przesłanek, by uznać przetwarzanie danych osobowych za legalne. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o zasady przetwarzania danych osobowych określone w art. 5 RODO.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych dzieci i rodziców będą instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 2. Pani/Pana dane oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres czasu wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku Pani/Pana wizerunku i wizerunku Pani/Pana dziecka dane będą przechowywane od momentu wyrażenia zgody do momentu jej odwołania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć się jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu);
 • prawo ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących);
 • usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi);
 • ograniczenia przetwarzania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania. W przypadku, kiedy wniosek będzie zasadny, Administrator może przetwarzać dane tylko w zakresie przechowywania. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania);
 • prawo do przenoszenia danych (prawo możliwe do realizowania w momencie, kiedy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której przetwarzanie dotyczy bądź realizacja umowy i przetwarzanie odbywa się w warunkach całkowitego automatyzowania –brak przesłanek do tego rodzaju sposobu przetwarzania danych w placówce);
 • prawo wniesienia sprzeciwu (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami);
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 2. Uznaje się, iż dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osoby, której przetwarzanie dotyczy(od rodzica/opiekuna prawnego).
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. W innym przypadku podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków ustawowych i statutowych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe dzieci i rodziców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.