KONTAKT

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich

ul. Konopnickiej 28
47-480 Pietrowice Wielkie

Budynek Szkoły
Budynek Szkoły

Telefon/e-mail

 • tel./fax 324198013
 • e-mail: zespolpietr@gmail.com
 • Skrytka ePUAP: /SPPietrowiceWielkie/SkrytkaESP

 

Dyrektor szkoły przyjmuje skargi i wnioski od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00-14.00

Nadzór pedagogiczny – starszy wizytator pan Jan Goldman tel 32 422 38 02 wew. 41

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z
WYKORZYSTANIEM KANAŁÓW KOMUNIKACJI Z ADMINISTRATOREM

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich
z siedzibą w Pietrowicach Wielkich, przy ul. Konopnickiej 28 Można się z nami kontaktować
w następujący sposób:

 • Listownie: na adres siedziby Administratora.
 • Mailowo: na adres poczty elektronicznej.
 • Telefonicznie.

Inspektor ochrony danych

 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomir Biliński. Można się z nim kontaktować poprzez
  telefon komórkowy 668 620 696.
 • Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez
  Administratora, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych,
  ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 • Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np.
  udzielania porad, przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń
  o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach
  powinny być kierowane do Administratora.

Cele i podstawy przetwarzania

 • Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego
  ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), oraz wykonywaniem przez administratora
  zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej
  administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w zakresie opisanym w treści korespondencji.

Odbiorcy danych osobowych

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora
  (w tym informatyczne, prawne). Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane
  osobowych będą również organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa,
  którym Administrator Państwa wniosek przekazał.

Okres przechowywania danych

 • Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały
  one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14
  lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) –
  przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
  prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
  Stawki 2, 00-193 Warszawa).