RODO

Szanowni Państwo!

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy
o obowiązujących zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28; 47-480 Pietrowice Wielkie

Inspektor Ochrony Danych

Z Inspektorem Ochrony Danych (Sławomir Biliński) można się skontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych poprzez telefon komórkowy 668620696 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z póź. zm.) oraz innych ustaw szczególnych.
Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych
(merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zrealizowanych przez Administratora oraz instytucje nadrzędne
wobec Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich ul. Konopnickiej 28; 47-480 Pietrowice Wielkie.

Odbiorcy danych osobowych

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich ul. Konopnickiej 28; 47-480 Pietrowice Wielkie przetwarza
Państwa dane osobowe w ściśle określonym, niezbędnym zakresie, adekwatnym do osiągnięcia celu,
o którym mowa powyżej. W uzasadnionych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa
dane osobowe innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia Państwa danych osobowych są
przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa (np. wymiarowi sprawiedliwości, administracji skarbowej itp.). W przypadku
powierzenia Państwa danych osobowych Administrator korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów
przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą. Przetwarzanie przez Podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub
innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiążą
Podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa
Administratora i Podmiotu przetwarzającego. Przykładem Podmiotów przetwarzających są podmioty
sektora teleinformatycznego, telekomunikacyjnego, bankowego oraz inne, które świadcząc usługi na rzecz
Administratora mają dostęp do Państwa danych osobowych.

Przechowywanie danych osobowych

Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich ul. Konopnickiej 28; 47-480 Pietrowice Wielkie przechowuje
Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie
dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217) oraz ustawę z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Informacje o Twoich uprawnieniach

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza
  kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator
  może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, które są
  nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po
  zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących
  danych.
 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,
  z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych
  w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
   w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym
   Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
  • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile Administrator
   nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie
   uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
   z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa
   członkowskiego, któremu podlega Administrator;

  Administrator może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie
  danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w
  szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego
  obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
  członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 4. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
   Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych
   osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
   ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
   uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw
   Twojego sprzeciwu.
 5. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora
  swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się
  – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych
  opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia.W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać
  tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych
  podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby,
  której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje
  jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej cofnięciem.W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, które
  przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe przetwarzane są również
  na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej
  podstawie – dopóki ona zachodzi.
 7. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
  maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz
  prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
  Administratora.Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane
  są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy, oraz w zakresie danych
  których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane
  przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie
  możliwe.
 8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego
  z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których
  zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora. Możesz również skorzystać z tego prawa pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres mailowy zespolpietr@gmail.com

Inne informacje

W zależności od obszaru, w którym Państwa dane osobowe przetwarza Szkoła Podstawowa w
Pietrowicach Wielkich ul. Konopnickiej 28; 47-480 Pietrowice Wielkie podanie danych osobowych może
być wymogiem ustawowym lub umownym. W niektórych sytuacjach ich podanie jest warunkiem
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. O szczegółowych podstawach przetwarzania Państwa
danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania, konsekwencjach ich niepodania,
Administrator informować będzie każdorazowo podczas pozyskiwania Państwa danych osobowych,
poprzez odrębne klauzule informacyjne.