Rekrutacja (od 27.02.2024)

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Pietrowicach Wielkich na rok szkolny 2024/2025

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich dla której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej polega na pobraniu z sekretariatu szkoły lub z jej strony internetowej formularza „Zgłoszenia dziecka” wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła Podstawowa posiada wolne miejsca.
 3. Kandydaci spoza obwodu są zobowiązani do złożenia odpowiedniego „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej” wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkole podstawowej obowiązują niżej wymienione kryteria.
 5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXIV/224/2017 z dnia 20 marca 2017  r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 7. Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające spełnianie niżej zawartych kryteriów:

 

Kryteria określone przez Gminę Pietrowice Wielkie
– punktacja – dokumenty potwierdzające ich spełnianie

l.p.

Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1.

Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

10

Zaświadczenie dyrektora placówki o uczęszczaniu ucznia do przedszkola
2.

Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole

8

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki oświatowej.
3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły

7

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy
4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

4

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców / opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej odbywa się według następującego  harmonogramu :

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Oś.1/2024 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27.02.2024 r.

 

do 12.03.2024 r.

od 29.04.2024 r.

 

do 09.05.2024 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe

od 13.03.2024 r.

 

do 25.03.2024 r.

od 10.05.2024 r.

 

do 17.05.2024 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2024 r.

20.05.2025 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2024 r.

do 16.04.2024 r.

od 21.05.2024 r.

do 28.05.2024 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2024r.

29.05.2024 r.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego i tryb odwoławczy

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do Szkoły Podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły Podstawowej. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły Podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor Szkoły Podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Uchwała Rady Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy + Harmonogram rekrutacji

Zarządzenie Dyrektora


Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I (oddział sportowy) z obwodu szkoły

Zgłoszenie do szkoły z obwodu kl 1 (oddział sportowy)
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Wniosek do nauczania języka mniejszości narodowej
Zgoda do nauczania religii etyki
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (oddział sportowy) spoza obwodu

Wniosek o przyjecie do szkoły kl 1 (oddział sportowy) dla dzieci spoza obwodu
wiadczenie rodziców: załącznik nr 1 do wniosku
Oświadczenie rodzica dot rekrutacji
Wniosek do nauczania języka mniejszości
Zgoda do nauczania religii etyki
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku