Rekrutacja

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie  w Pietrowicach Wielkich na rok szkolny 2018/2019

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa posiada wolne miejsca.
 3. Kandydaci spoza obwodu są zobowiązani do złożenia odpowiedniego wniosku wraz
  z wymaganymi dokumentami. 
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I w szkole podstawowej obowiązują niżej wymienione kryteria. 
 5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy XXIV/224/2017 z dnia 20 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Pietrowice Wielkie oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 6. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od złożenia wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 7. Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające spełnianie niżej zawartych  kryteriów

Kryteria określone przez  Gminę Pietrowice Wielkie
– punktacja – dokumenty potwierdzające ich spełnianie

l.p. Kryterium Punkty Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Pietrowice Wielkie 10 Zaświadczenie dyrektora placówki o uczęszczaniu ucznia do przedszkola
2. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej samej szkole 8 Dane potwierdza dyrektor na podstawie

dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki oświatowej.

3. Miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły 7 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy
4. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców /opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki 4 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata wspierających rodziców / opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej odbywa się według następującego  harmonogramu :

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 12.02.2018  – 09.03.2018
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe od 12.03.2018r.

do 16.03.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.03. 2018r
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 21.03.2018r.

do 30.03.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 06.04.2018r

Terminy postępowania uzupełniającego. W przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 16.04.2018r.

do 11.05.2018r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe od 14.05.2018r.

do 15.05.2018r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.05.2018r
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17.05.2018r.

do 23.05.2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.05.2018r

Wyniki postępowania rekrutacyjnego i tryb odwoławczy

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów .
 2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do publicznej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie publicznej szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.
 7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,
  w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 9. Dyrektor publicznej szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy I spoza obwodu