MIĘDZYNARODOWY KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”

Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku nasza szkoła brała udział w kolejnej edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły.

Konkurs ma charakter jednorazowego testu składającego się ze skomplikowanych zadań wymagających logicznego myślenia. Matematyczne zmagania trwały 90 min i były przeprowadzone w tym roku w sposób zdalny. Uczniowie rozwiązywali zadania na komputerach poprzez platformę dzwonek.pl.

Teraz czekamy na wyniki…

Informacje w sprawie sprawozdań finansowych gminnych przedszkoli i szkół

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich za rok 2019, zamieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie w zakładce:

BUDŻET I FINANSE- SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

Link na stronę BIP poniżej:

http://www.bip.pietrowicewielkie.pl/site/index/501-budzet-i-finanse/539-sprawozdania-finansowe/543-szkola-podstawowa-w-pietrowicach-wielkich.html

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka życzymy, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych twarzach,
każdy dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą wiele pozytywnych doświadczeń!

Drodzy Rodzice i ósmoklasiści

Moja kolejna informacja zawiera wykaz zakładów, które prowadzą praktyki do nauki zawodu wymagane w szkole branżowej. Wykaz jest sprzed pandemii i istnieje możliwość, że zakład w chwili obecnej zawiesił swoją działalność. Warto jednak się skontaktować i zapytać. Proszę pamiętać, że w tym roku szkolnym można uzupełnić dokumentację o zaświadczenie o uzyskaniu praktyki do 25 września, z wcześniejszym pisemnym poinformowaniu dyrektora szkoły o zaistniałym problemie ( do 18 sierpnia).

Bardzo proszę o zapoznanie się z wykazem.

Pedagog szkolny, Dorota Olbrich

WYKAZ

REKRUTACJA 2020

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 1. Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca br.– termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
  go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.– termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

 1. Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br.– o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Czytaj dalej REKRUTACJA 2020

Jak sobie poradzić ze stresem przed egzaminem?

Co to takiego stres?

To taki „gość”, który jest z nami nawet wtedy, kiedy tego nie chcemy. Czyli to raczej negatywne uczucie, które towarzyszy nam od zawsze.

Jak sobie poradzić z nim, kiedy i tak będzie?

 • Pozytywne nastawienie – zaufajcie sobie, uwierzcie w swoje umiejętności i posiadaną wiedzę.
 • Przygotowanie garderoby i innych ważnych w tym dniu rzeczy – na dzień lub dwa przed egzaminem przygotujcie wszystkie potrzebne rzeczy czyli wygodny i elegancki strój (pamiętajcie o butach), czarne długopisy, dokument tożsamości, butelkę wody i inne niezbędniki.
 • Relaks – przed sprawdzianem postarajcie się zrobić coś, co sprawi wam przyjemność. Koniecznie wygospodarujcie wolny czas dla siebie.
 • Sen – zadbajcie o odpowiednią ilość snu. Zarwana noc przed egzaminem to nie jest dobre rozwiązanie, szczególnie jeśli spędzicie ją na graniu w gry internetowe.
 • Uprawianie sportu – lekki bieg, poranna gimnastyka, rozciąganie, wielokrotne przejście po schodach lub spacer z psem spowodują wytworzenie się endorfin. Efektem tego będzie poczucie szczęścia i zadowolenia.
 • Słuchanie muzyki – ta forma aktywności również służy wytworzeniu się hormonów szczęścia. Posłuchajcie swoich ulubionych hitów lub relaksacyjnej muzyki.
 • Wizualizacja – uporządkujcie w myślach to, co was czeka. Pomyślcie, że możecie siedzieć zarówno blisko jak i daleko od kolegi/koleżanki. Spróbujcie udzielić odpowiedzi na pytanie, jakie się wam nasuną. Dzięki temu unikniecie zaskoczenia i niepotrzebnej nerwówki.
 • Ćwiczenia oddechowe – opanowanie odpowiednich technik oddechowych to sposób na dobre samopoczucie, wewnętrzny spokój i lepsze zdrowie czyli oddychamy przez nos, utrzymujemy stały rytm oddechu, w sytuacji stresowej staramy się panować nad oddechem (oddychamy długo i wolno).
 • Zaprzestanie powtórek- przed egzaminem nie polecam powtarzania; niczego już się nie nauczycie, a za to możecie spowodować niezły mętlik w głowie.

Powodzenia!

Wasza pedagog, Dorota Olbrich

Zasady i warunki przygotowania młodocianych do praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1663, z 2005 r. Nr 53, poz. 472) określa:

 • formy przygotowania zawodowego młodocianego pracownika; nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu)
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • obowiązek rzemieślnika zawiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy, właściwej izby rzemieślniczej (lub cechu sprawującego nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego),
 • obowiązek zgłoszenia faktu zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
 • terminy zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego; w przypadku dokształcania w szkole w terminie przyjęcia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku dokształcania w formie pozaszkolnej w innym terminie
 • rodzaj umowy o pracę; z młodocianymi pracownikami umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, jeśli pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb to wówczas umowa może być zawarta na czas określony tj. co najmniej na okres trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • okres trwania nauki zawodu; nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 36 miesięcy (w zależności od okresu nauki wynikającego z klasyfikacji zawodów szkolnych lub ustaleń ZRP w przypadku zawodów pozaszkolnych)
 • zawody w których odbywa się nauka zawodu młodocianych: w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (czas trwania nauki w zawodach szkolnych ; dwuletni i trzyletni cykl nauczania) oraz w zawodach zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy, w których izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze,
 • możliwości przedłużenia bądź skrócenia okresu nauki młodocianego; na uzasadniony wniosek młodocianego i za zgodą rzemieślnika; okres nauki może być skrócony maksymalnie o 12 miesięcy, jeśli młodociany nie dokształca się w szkole. Okres nauki może być przedłużony o 12 miesięcy w związku z nie otrzymaniem promocji do następnej klasy i do 6 miesięcy w innych przypadkach,
 • program nauczania obowiązkowo realizuje pracodawca; w zawodach szkolnych program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego, uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, a w zawodach pozaszkolnych program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych, określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika,
 • obowiązkowe dokształcanie teoretyczne – dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym,
 • egzamin kończący naukę zawodu – nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Wniosek do egzaminu składany jest w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest cech, sprawujący nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca,
 • wysokość wynagrodzenia; w umowie o pracę należy ustalić wysokość wynagrodzenia młodocianego dla każdego roku nauki – wynagrodzenie nie może być niższe od 4% w I roku nauki, 5% w II roku nauki i 6% w III roku nauki – obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • przerwana nauka zawodu; możliwość dokończenia przerwanej nauki zawodu u innego pracodawcy pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Osoby, które przed zakończeniem nauki osiągnęły pełnoletność kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych pracowników,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy; trwa od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku uczestników OHP 22 miesiące. Program przyuczenia ustala pracodawca przyjmując wybrane treści programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika,
 • egzamin sprawdzający; przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (egzamin według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego – www.zrp.pl).

Poniżej zamieszczam informacje o szkołach zawodowych w Raciborzu: dane, oferowane zawody.

Czytaj dalej Zasady i warunki przygotowania młodocianych do praktycznej nauki zawodu

Święto Bibliotek i Bibliotekarzy

„Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy”

Jan Paweł II

Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony jest 8 maja od 1985 roku. Święto, zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, od wielu lat rozpoczyna Tydzień Bibliotek (8-15 maja), okres, w którym książnice wszystkich typów otwierają się jeszcze bardziej na swoich użytkowników poprzez organizację okolicznościowych wydarzeń: spotkań, konferencji czy warsztatów.
W związku z trwającą pandemią niestety nie możemy jeszcze spotkać się bezpośrednio w bibliotece szkolnej nieustanie jednak myślę o swoich czytelnikach Mam nadzieję, że znajdujecie czas na czytanie. Zachęcam do lektury ciekawych cytatów o książkach.

Życząc dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie.
H. Maślanka

Cytaty o książkach

Wirtualna Szkoła

Szanowni Rodzice i Uczniowie,

obserwujemy, że bardzo dobrze radzicie sobie ze zdalnym nauczaniem. Aby ograniczyć narzędzia komunikacji, a tym samym zmniejszyć zaangażowanie Rodziców w proces nauczania, chcemy Wam zaproponować nowe jeszcze doskonalsze rozwiązanie.

Od środy wszyscy przechodzimy w tzw. Wirtualną Szkołę. Oznacza to pracę w czasie rzeczywistym za pomocą MS Teams według nowego wirtualnego planu lekcji. Nauczyciele będą mogli pracować z dzieckiem bezpośrednio i jednocześnie zostanie ograniczone prowadzenie zajęć w formie przesyłania i odbierania poczty. Plan jest zmieniony w ten sposób, aby poszczególne grupy wiekowe nie ograniczały sobie dostępu do komputera.

Jeżeli jednak występują w domu braki techniczne (np. nie ma wystarczającej ilości komputerów) to proszę o kontakt z wychowawcą lub z dyrektorem. Możemy pomóc w tym temacie.

Pozdrawiam,

Jacek Pierzchała

PLAN LEKCJI  obowiązuje od środy 6 maja 2020r.

Drodzy Absolwenci i Szanowni Rodzice!

Poniżej został opublikowany Informator Naborowy do szkół ponadpodstawowych, który zawiera ofertę edukacyjną szkół z Powiatu Raciborskiego na rok szkolny 2020/2021.

W związku z pandemią koronawirusa terminy rekrutacji uległy zmianie i na chwilę obecną nie są znane. Będziemy na bieżąco informować Was o zmianach. Proponuję również zapoznanie się ze stronami internetowymi szkół, które będą zamieszczały informacje i aktualizacje.

Nie wszystkie szkoły są zamieszczone w Informatorze Naborowym. W takim przypadku proponuję zapoznać się z ofertą bezpośrednio na stronie danej szkoły.

Korzystając z okazji pragnę przypomnieć o konieczności pozyskania praktyki do nauki zawodu w szkole branżowej, co jest warunkiem przyjęcia do szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań służę pomocą.

Pedagog szkolny, Dorota Olbrich

INFORMATOR NABOROWY