Zawieszenie zajęć od 29 marca 2021

Do 11 kwietnia w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych.

Zajęcia zdalne w naszej szkole odbywają się na platformie TEAMS.

Więcej informacji dla rodziców  znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kto może składać wniosek o zorganizowanie zajęć dla dziecka klas I-III na terenie szkoły ?


Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
Szkoła może zorganizować też opiekę dla dzieci rodziców zatrudnionych powyższych jednostkach w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych czyli 1,2 i 6 kwiecień.

Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt ze szkołą.