Typy szkół ponadpodstawowych

Drodzy przyszli absolwenci!

Wybór szkoły ponadpodstawowej to bardzo ważny moment. Poniżej zamieściłam istotne informacje dotyczące wyboru szkoły i proponuję zapoznanie się z nimi. Wiele z tych informacji przekazałam Wam jeszcze w szkole i są Wam znane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i niejasności proszę o kontakt, Dorota Olbrich 

Absolwent szkoły podstawowej ma do wyboru trzy typy szkół ponadpodstawowych:

  • technikum,
  • branżową szkołę I ( i ewentualnie później II stopnia),
  • liceum ogólnokształcące.

Dwa pierwsze typy szkół to szkoły zawodowe, w których uczniowie zdobywają wybrane przez siebie zawody.
Trzeci typ szkoły ponadpodstawowej – liceum ogólnokształcące – jest dla uczniów, którzy wybrali zawód, ale jest on możliwy do zdobycia na studiach wyższych bądź w szkole policealnej. Liceum ogólnokształcące wybierają także uczniowie, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanego pomysłu na swoją karierę zawodową. Wówczas zyskują cztery lata na podjęcie decyzji edukacyjno-zawodowej.

Co warto wiedzieć o liceum ogólnokształcącym?

Szkoła, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Nauka trwa 4 lata. Absolwenci liceów ogólnokształcących po ukończeniu ostatniej klasy uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe. Licealiści muszą zdecydować, których przedmiotów będą się uczyć w zakresie rozszerzonym, a których w podstawowym. Wybór przedmiotów w zakresie rozszerzonym to wstęp do wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, z których wyniki uwzględniane są przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Jeżeli uczeń chce w przyszłości studiować fizykę, to właśnie tego przedmiotu (oraz matematyki) powinien się uczyć w zakresie rozszerzonym i zdawać z fizyki maturę. Jeżeli zrealizuje fizykę w zakresie podstawowym, czeka go dużo dodatkowej pracy przed maturą.

Szukanie pracy bezpośrednio po liceum może przysporzyć trudności, ponieważ ta szkoła nie daje kwalifikacji zawodowych. Jeżeli absolwent liceum nie zdecyduje się na studia, to najlepiej zrobi, wybierając jakiś zawód nauczany w szkole policealnej lub decydując się na kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Co warto wiedzieć o technikum?

Technikum łączy zalety kształcenia branżowego i ogólnego. Na zakończenie tego typu szkoły uczeń może uzyskać świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje. Nauka w technikum trwa pięć lat. W programie są zarówno przedmioty ogólne, jak i zawodowe. Absolwenci technikum mają otwarte drzwi zarówno na studia wyższe, jak i na rynek pracy. Często wybierają studia na kierunkach zgodnych ze swoim „wyuczonym w technikum” zawodem, ale nie tylko. Dla pracodawców absolwenci techników, zwłaszcza ci, którzy dobrze radzili sobie na praktykach zawodowych i mieli dobre wyniki w nauce, to pożądani kandydaci do pracy. Jeśli po ukończeniu technikum chce się zmienić zawód, to również jest to możliwe. Korzystając z tego, że ma się wykształcenie średnie, można zapisać się do szkoły policealnej, żeby uczyć się nowego zawodu lub rozpocząć studia na kierunku zgodnym z zawodem lub innym niż zawód wyuczony w technikum. Absolwent technikum może także skorzystać z oferty kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Technikum zapewnia przygotowanie do wyższych studiów technicznych (np. na uczelniach politechnicznych). Absolwent technikum, który decyduje się na studia wyższe związane tematycznie z wybranym dotychczas zawodem, ma  przygotowanie do określonego kierunku na studiach wyższych. Absolwent technikum może oczywiście łączyć pracę zawodową ze studiami, co dla wielu uczniów stanowi ważny argument na rzecz wyboru tego typu szkoły.

Co warto wiedzieć o branżowej szkole I i II stopnia?

Nauka w branżowej szkole I stopnia trwa trzy lata. W programie są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólne. Większość zajęć ma charakter praktyczny – zatem mniej teorii, a więcej praktyki. Po trzech latach nauki i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie uzyskuje się dyplom umożliwiający podjęcie pracy. To bardzo dobra szkoła dla tych, którzy chcieliby się szybko usamodzielnić. To szkoła dla zainteresowanych szybkim zdobyciem konkretnego zawodu i szybkim podjęciem pracy. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia można oczywiście kontynuować naukę w:

– branżowej szkole II stopnia przez 2 lata, co umożliwi zdobycie dalszych kwalifikacji i przystąpienie do egzaminu maturalnego,

– w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych,

albo zapisać się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

Decyzji o dalszym kształceniu nie trzeba podejmować bezpośrednio po ukończeniu szkoły branżowej I stopnia— można dać sobie trochę czasu na pracę i lepsze poznanie siebie, a dopiero potem wrócić do nauki.

 W razie jakichkolwiek wątpliwości i niejasności proszę o kontakt, Dorota Olbrich.