Zasady i warunki przygotowania młodocianych do praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278, ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 197, poz. 1663, z 2005 r. Nr 53, poz. 472) określa:

 • formy przygotowania zawodowego młodocianego pracownika; nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
 • obowiązek posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych warunkujących prowadzenie przygotowania zawodowego (instruktor praktycznej nauki zawodu)
 • obowiązek pracodawcy sporządzenia na piśmie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 • obowiązek rzemieślnika zawiadomienia o zawarciu z młodocianym umowy, właściwej izby rzemieślniczej (lub cechu sprawującego nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego),
 • obowiązek zgłoszenia faktu zawarcia z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego do jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego,
 • terminy zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego; w przypadku dokształcania w szkole w terminie przyjęcia kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku dokształcania w formie pozaszkolnej w innym terminie
 • rodzaj umowy o pracę; z młodocianymi pracownikami umowy o pracę zawierane są na czas nieokreślony, jeśli pracodawca zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż wynika to z jego potrzeb to wówczas umowa może być zawarta na czas określony tj. co najmniej na okres trwania nauki zawodu lub przyuczenia,
 • okres trwania nauki zawodu; nie krócej niż 24 i nie dłużej niż 36 miesięcy (w zależności od okresu nauki wynikającego z klasyfikacji zawodów szkolnych lub ustaleń ZRP w przypadku zawodów pozaszkolnych)
 • zawody w których odbywa się nauka zawodu młodocianych: w zawodach z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (czas trwania nauki w zawodach szkolnych ; dwuletni i trzyletni cykl nauczania) oraz w zawodach zawartych w klasyfikacji zawodów i specjalności dla rynku pracy, w których izby rzemieślnicze przeprowadzają egzaminy czeladnicze,
 • możliwości przedłużenia bądź skrócenia okresu nauki młodocianego; na uzasadniony wniosek młodocianego i za zgodą rzemieślnika; okres nauki może być skrócony maksymalnie o 12 miesięcy, jeśli młodociany nie dokształca się w szkole. Okres nauki może być przedłużony o 12 miesięcy w związku z nie otrzymaniem promocji do następnej klasy i do 6 miesięcy w innych przypadkach,
 • program nauczania obowiązkowo realizuje pracodawca; w zawodach szkolnych program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego, uwzględniający podstawę programową kształcenia w zawodzie, a w zawodach pozaszkolnych program zapewniający spełnienie wymagań egzaminacyjnych, określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika,
 • obowiązkowe dokształcanie teoretyczne – dopuszczalne formy dokształcania teoretycznego młodocianych; w zasadniczej szkole zawodowej lub w systemie pozaszkolnym,
 • egzamin kończący naukę zawodu – nauka zawodu u rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej. Wniosek do egzaminu składany jest w izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest cech, sprawujący nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego. Koszty egzaminu w pierwszym wyznaczonym terminie pokrywa pracodawca,
 • wysokość wynagrodzenia; w umowie o pracę należy ustalić wysokość wynagrodzenia młodocianego dla każdego roku nauki – wynagrodzenie nie może być niższe od 4% w I roku nauki, 5% w II roku nauki i 6% w III roku nauki – obliczane w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • przerwana nauka zawodu; możliwość dokończenia przerwanej nauki zawodu u innego pracodawcy pod warunkiem, że przerwa w nauce nie trwała dłużej niż 12 miesięcy. Osoby, które przed zakończeniem nauki osiągnęły pełnoletność kończą naukę zawodu na warunkach określonych dla młodocianych pracowników,
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy; trwa od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku uczestników OHP 22 miesiące. Program przyuczenia ustala pracodawca przyjmując wybrane treści programu nauczania dopuszczonego do użytku szkolnego lub programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, będących podstawą przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł czeladnika,
 • egzamin sprawdzający; przyuczenie odbyte u pracodawcy rzemieślnika kończy się egzaminem sprawdzającym, składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej (egzamin według zasad ustalonych przez Związek Rzemiosła Polskiego – www.zrp.pl).

Poniżej zamieszczam informacje o szkołach zawodowych w Raciborzu: dane, oferowane zawody.

Zespół Szkół Zawodowych

 1. Wileńska 8, 47 – 400 Racibórz
  tel./fax (032) 415 – 29 – 63
  adres: www.zespolrac.republika.pl
  e – mail: zespolrac@poczta.onet.pl
  Sekretariat czynny jest od poniedziałkudo piątkuw godz. 8.00 – 15.00

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

 1. fryzjer
 2. cukiernik
 3. blacharz samochodowy
 4. lakiernik
 5. oraz klasa wielozawodowa, która kształci w zawodach: rzeźnik – wędliniarz, drukarz, kamieniarz, monter-elektronik, dekarz, piekarz, krawiec, fotograf, kominiarz, kowal, sprzedawca, betoniarz – zbrojarz, posadzkarz

 

Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6
tel./fax (032) 415 46 54, tel.(032) 415 28 60
adres: www.zsbraciborz.internetdsl.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

 1. murarz-tynkarz
 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 3. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 4. cieśla
 5. dekarz
 6. stolarz
 7. tapicer
 8. ogrodnik
 9. zdun
 10. kamieniarz
 11. mechanik maszyn i urządzeń drogowych
 12. posadzkarz
 13. betoniarz-zbrojarz
 14. kominiarz
 15. kowal

Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu

47-400 Racibórz ul. Zamkowa 1
adres: www.mechanik.rac.pl
e-mail: mechanikrac@poczta.onet.pl

Szkoła Zawodowa nr 4

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. elektryk
 3. elektromechanik
 4. mechanik monter maszyn i urządzeń
 5. operator obrabiarek skrawających (praktyka w RAFAKO i CKU)
 6. ślusarz/spawacz (praktyka w RAFAKO)
 7. monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

Materiały wykorzystane ze strony Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Zachęcam do zapoznania się opisami zawodów na stronach szkół.

Wasz pedagog szkolny, Dorota Olbrich